§1 Warunki wynajmu sprzętu.

 

  1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy Wypożyczalnią zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ.
  2. Umowa spisywana jest przez WYNAJMUJĄCEGO na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem, na czas określony podany przez NAJEMCĘ.

  3. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. O wysokości kwoty, pobieranego depozytu decyduje wartość wypożyczanego sprzętu oraz czas na jaki jest on wynajmowany. Stali i zaufani klienci mogą liczyć na obniżoną stawkę kaucji lub całkowite jej zniesienie.

  4. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie z cennikiem oraz przyznanymi rabatami.

  5. Stawka dobowa oznacza: zwrot sprzętu przed 24 godzinami od chwili wynajmu. Zdanie sprzętu po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.
   Wynajmując w sobotę doba kończy się o 16:00, brak zwrotu na czas powoduje automatyczne przedłużenie do poniedziałku rano i naliczenie stawki do godziny zwrotu.

  6. Stawka jest ustalona za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia. Czas wynajmu jest liczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

  7. Wypożyczane urządzenia są w pełni sprawne technicznie.

  8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

  9. Płatność następuje z góry w dniu wynajmu, wyjątkiem są firmy wynajmujące na dłuższy czas.

  10. Po podpisaniu umowy na dany okres firma nie zwraca pieniędzy za wcześniejszy zwrot.

 

§2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO.

 

  1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

  2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

  3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

  4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.

 

§3 Zobowiązania NAJEMCY.

 

  1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

  2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

  3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

  4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

  5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje. NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu najmu.

  6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest do wyrównania tych strat WYNAJMUJĄCEMU w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.

  7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

  8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.

  9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

  10. Koszty transportu ponosi Najemca, lub wynajmuje z transportem odpłatnym.

 

§4 Zwrot sprzętu.

 

  1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

  2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

  3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia/ czyszczenia 100zł/godzina.

 

§5 Zerwanie umowy wynajmu.

 

  1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:

   • samowolnego przedłużenia czasu użytkowania

   • używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

  2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

 

 

Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955

Adres: Kruszyna 16;

   62-571 Stare Miasto 

Zadzwoń: +48 782 678 955

Strona główna 

Strona główna 

Strona główna 

Strona główna 

Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955

wypozyczalnia@wnbfolta.pl

Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955

782 678 955

Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955
Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955

Kruszyna 16, 62-571 Stare Miasto

Wypożyczalnia narzędzi budowlanych Konin. ogrodniczych elektronarzędzi. Stare miasto i okolice najlepsza jakość narzędzi w dobrej cenie. Dzwoń 782678955

Pn. - Pt. w godz. 8:00 - 18:00

Sb. w godz. 09:00 - 16:00

Kontakt